Νέες ερωτήσεις γραπτών εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2021 τα ερωτηματολόγια που εκτυπώνονται σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΛ αριθ. 50 (Β’1151/2013), όπως ισχύει, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι στις θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις, θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις από το εγχειρίδιο ερωτήσεων προς εξέταση
Επιστροφή