ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, την 09-3-2017 αναρτήθηκε η με Αριθ.Πρωτ.:2131.5/17998/2017/09-3-2017 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:6Ξ3Δ4653ΠΩ-ΚΙΙ), με την οποία δόθηκαν οδηγίες προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας, μέχρι την επίδοση στον δικαιούχο, της άδειας, υπό τη μορφή πλαστικής κάρτας, να χορηγείται άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στην ως άνω εγκύκλιο. Η προαναφερόμενη διαδικασία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις έκδοσης άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, προς αντικατάσταση της παλαιάς. Για τις περιπτώσεις αιτήσεων αντικατάστασης της παλαιάς άδειας, που έχουν παραμείνει σε εκρεμμότητα στις Λιμενικές Αρχές, θα επιστρέφεται η παλαιά άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους στον δικαιούχο, μέχρι την επίδοση σε αυτόν, της νέας άδειας, υπό την μορφή πλαστικής κάρτας.
Επιστροφή