Βοήθεια για τη λειτουργία της εφαρμογής

Εισαγωγή

Το σύστημα διαχείρισης διαχείρισης αδειών ταχυπλόων σκαφών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για την:

 • Καταχώρηση αιτήσεων για συμμετοχή σε εξετάσεις για έκδοση άδειας ταχυπλόου
 • Καταχώρηση αιτήσεων για έκδοση άδειας ταχυπλόου χωρίς εξετάσεις
 • Διαχείριση ημερομηνιών εξέτασης
 • Διαχείριση εξετάσεων / Εκτύπωση θεμάτων εξετάσεων / Εκτύπωση λύσεων θεμάτων εξετάσεων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εξέτασης
 • Εκτύπωση νέων αδειών ταχυπλόων
 • Πιστοποίηση αδειων ταχυπλόων

Πέραν των παραπάνω προσφέρει στον υποψήφιο τη δυνατότητα να καταθέσει την αίτηση του για συμμετοχή σε κάποια εξέταση ηλεκτρονικά, κρατώντας την ημερομηνία εξέτασης που θα επιλέξει.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα είναι προαιρετική και οι υποψήφιοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήστη ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να προσέλθουν στη Λιμενική Αρχή της επιλογής τους προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε την ηλεκτρονική αίτηση να την καταχωρήσει η Λιμενική Αρχή επιλογής τους.
Προσοχή: Ή υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης και θα πρέπει εντός επτά (07) ημερών ο υποψήφιος να προσέλθει στη Λιμενική Αρχή επιλογής του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτηση του. Η υποβολή αίτησης από τη Λιμενική Αρχή πρέπει να γίνει τουλάχιστον επτά (07) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορεί να υποβοληθεί καμία νέα αίτηση συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των επτά ημερών από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύνδεση στην εφαρμογή

Ο υποψήφιος πριν μπορέσει να καταχωρήσει την αίτηση του θα πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το e-mail του. Πριν γίνει αυτό, θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα χρηστών του ΥΝΑ επισκεπτόμενος την Υπηρεσία Χρηστών ΥΝΑ .

Αφού ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του θα πρέπει να επισκεφθεί ξανά την εφαρμογή διαχείρισης αδειών ταχυπλόων και να συνδεθεί ξανά με τα credentials (email/password) με τα οποία γράφτηκε στην υπηρεσία χρηστών.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που θα του αποσταλλεί αυτόματα στο e-mail του.

Αμέσως μετά τη σύνδεση του ο υποψήφιος θα μπορεί να πατήσει το κουμπί Συνέχεια ώστε να προχωρήσει στη σελίδα διαχείρισης των αιτήσεων του. Εδώ θα έχει δύο επιλογές:

 • Νέα αίτηση για εξετάσεις
 • Αίτηση για επανεξέταση
Επίσης, στον πίνακα "Οι αιτήσεις μου" θα μπορεί να δει τυχόν παλιότερες αιτήσεις που είχε υποβάλλει ο ίδιος χρήστης.

Νέα αίτηση για εξετάσεις

Ο υποψήφιος πατώντας το κουμπί "Νέα αίτηση για εξετάσεις" θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης του. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαίους, ελληνικούς χαρακτήρες. Πέραν των στοιχείων της αίτησης του θα πρέπει να επιλεγεί και μια Λιμενική Αρχή για την κατάθεση της αίτησης του. Ο υποψήφιος μπορεί να δει τις ημερομηνίες εξετάσεων κάθε Λιμενικής Αρχής στην αντίστοιχη σελίδα.

Αφού ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των στοιχείων ο υποψήφιος πατά στο κουμπί "Αποθήκευση" ώστε να δημιουργηθεί η νέα αίτηση. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί αυτόματα στη σελίδα Πληροφοριών της αίτησης του. Εδώ, μπορεί να δει τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ενώ έχει τις εξής επιλογές:

 • Κουμπί "Επεξεργασία": Μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία της αίτησης του όσες φορές θέλει
 • Κουμπί "Ακύρωση": Μπορεί να ακυρώσει την αίτηση του
 • Κουμπί "Επιλογή ημ/νιας εξέτασης και υποβολή": Με αυτή την επιλογή θα πρέπει να επιλέξει συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης με βάση τις διαθέσιμες για τη Λιμενική Αρχή που έχει επιλέξει (ή να επιλέξει νέα Λιμενική Αρχή). Τέλος πρέπει να πατήσει το κουμπί "Επιλογή ημερομηνίας" για να ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης του.
 • Εδώ μπορεί να επιλέξει μόνο ημερομηνίες οι οποίες είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μεταγενέστερες της τρέχουσας ημερομηνίας.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται κράτησης θέσης για το συγκεκριμένο υποψήφιο στην ημερομηνία εξέτασης που επέλεξε και οριστικοποιείται η αίτηση του (δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αλλαγές).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο υποψήφιος θα πρέπει να εκτυπώσει την αίτηση του χρησιμοποιώντας το κουμπί "Εκτύπωση αίτησης" και να προσέλθει με αυτή την εκτύπωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Λιμενική Αρχή της επιλογής του, όπου και μπορεί να γίνουν αλλαγές σε περίπτωση τυχόν σφάλματος.

Εκεί θα γίνει και η οριστική αποδοχή της αίτησης. Σημειώνεται ξανά ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών και αποδοχή της αίτησης πρέπει εντός πέντε ημερών (05) από την υποβολή της.

Aίτηση για επανεξέταση

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση είτε σε περίπτωση που επιτύχει στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση αλλά αποτύχει στην πρακτική εξέταση μπορεί να καταθέσει αίτηση για "Επανεξέταση" με τη συγκεκριμένη επιλογή. Η επανεξέταση μπορεί να γίνει μόνο στην ίδια Λιμενική Αρχή στην οποία έγινε και η αρχική εξέταση όπου και κρατείται ο φάκελος του. Αφού επιλέξει την "Επανεξέταση", θα πρέπει να επιλέξει μια προηγούμενη αίτησή του που έχει αποτύχει καθώς και τη νέα ημερομηνία εξέτασης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επανεξεταστεί όσες φορές θέλει σε διάστημα τριών (03) ετών από την αρχική αίτηση στην οποία απέτυχε. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθει στη Λιμενική Αρχή για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά επανεξέτασης και να γίνει αποδεκτή η αίτηση του αντίστοιχα με την κανονική αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις.

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και εισφορών

Μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή κατάθεσης του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών για συμμετοχή σε εξετάσεις προς απόκτηση άδειας τ/χ σκάφους, για ανανέωση άδειας τ/χ σκάφους, για έκδοση άδειας λόγω απώλειας, καθώς και για έκδοση άδειας άνευ εξετάσεων. Επισκεφθείτε την αντίστοιχη κατηγορία αιτήσεων του e-ΔΛΑ για να πραγματοποιήσετε την αίτηση σας.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σε εξετάσεις είναι απαραίτητο να υποβάλετε την αίτηση σας και στο παρόν Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους.

Οι αιτήσεις μου

Στον πίνακα "Οι αιτήσεις μου" μπορεί να δει το σύνολο όλων των αιτήσεων που έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος χρήστης ενώ κάνοντας κλικ επάνω στην ημερομηνία κάθε αίτησης θα μεταφερθεί στη σελίδα πληροφοριών της συγκεκριμένης αίτησης.

Βοήθεια για φωτογραφίες

Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 cm x 2,2 cm (πλάτος x ύψος – width x height). Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν οι εξής 2 απαιτήσεις:

 • Ο λόγος ύψος προς πλάτος πρέπει να είναι 2,2 / 1,9 ~ 1,16. Για να υπάρχει κάποιος αέρας και να μη χρειάζεται να γίνονται πολλές δοκιμές, θα επιτρέπεται μέσω της εφαρμογής αυτός ο λόγος να είναι από 1,14 ως 1,18. Αυτό σημαίνει ότι αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα επιτρέπεται να είναι από 1140 ως 1180 pixels.
 • Για να φαίνεται σωστά η εκτύπωση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 300 dpi (dots per inch). Αν μετατρέψουμε το 1,9 cm x 2,2 cm σε ίντσες έχουμε ~ 0,75’’ x 0,87’’. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι ένα dot (στην εκτύπωση) είναι ένα pixel (στην οθόνη) η ελάχιστη ανάλυση της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι 0,75x300=225 pixel σε πλάτος και 0,87x300=261 σε ύψος. Μια φωτογραφία μεγέθους 225x261 pixel είναι πολύ μικρή και, παρότι θα εκτυπωθεί σωστά επάνω στην άδεια, δε θα εμφανίζεται καλά στην οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Προς τούτο, επιλέγεται το μέγεθος της φωτογραφίας που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον 2πλάσιο του ελάχιστου, ήτοι 450x522 pixels.
 • Από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος. Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους 1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.

  Για τη δημιουργία κατάλληλης φωτογραφίας την οποία μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας στο ΠΣΕΑΧΤΣ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αποκοπής φωτογραφιών.

Αλλαγές για διασφάλιση μη αποποίησης ευθύνης

Από τη θερινή εξεταστική περίοδο (εξετάσεις που πραγματοποιούνται από 01/04/2021) θα πραγματοποιηθούν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΠΣΕΑΧΤΣ ώστες να διασφαλιστεί πλήρως η μη αποποίηση ευθύνης (non-repudiation) των αιτούντων. Συγκεκριμένα:

 • Πλέον στο ΠΣΕΑΧΤΣ υπάρχει η δυνατότητα για σύνδεση των χρηστών μέσω των κωδικών τους TaxisNet. Η συγκεκριμένη δυνατότητα προσωρινά θα λειτουργεί παράλληλα με τους υπάρχοντες χρήστες και για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο θα μπορούν να κατατίθενται αιτήσεις και από τα δύο είδη χρηστών. Για τις εξετάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη νεά θερινής εξεταστικής περιόδου (από 01 Απριλίου 2021 και μετά) θα επιτρέπεται κατάθεση αιτήσεων μόνο από χρήστες που ταυτοποιούνται μέσω κωδικών TaxisNet. Οι παλαιοί λογαριασμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν μόνο για πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία αιτήσεων των χρηστών.
 • Κάθε απλός χρήστης (πολίτης) θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει μόνον μία ενεργή αίτηση στο ΠΣΕΑΧΤΣ. Αυτό σημαίνει ότι δε θα μπορεί να δημιουργηθεί νέα αίτηση αν υπάρχει ήδη αίτηση σε εκκρεμότητα. Πρέπει η προηγούμενη να ακυρωθεί ή να ολοκληρωθεί (να δηλωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων) ώστε να κατατεθεί νέα.
 • Οι χρήστες των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφων θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν πολλαπλές αιτήσεις (για τυχόν υποψηφίους των σχολών) με τις ακόλουθες τρεις παρατηρήσεις:
  • Οι χρήστες των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφων πρέπει να συσχετιστούν με τη σχολή τους. Προς τούτο δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφων ως μέρος του ΠΣΕΑΧΤΣ. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της κάθε σχολής πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια Λ. Αρχή και να δηλώσει τα στοιχεία της σχολής του καθώς και τα ονοματεπώνυμα / ΑΦΜ των χρηστών της σχολής (δηλαδή εκείνων που θα μπορούν να επεξεργάζονται τις αιτήσεις των υποψηφίων στο ΠΣΕΑΧΤΣ). Οι χρήστες που θα δηλωθούν πρέπει να έχουν συνδεθεί στην εφαρμογή ΠΣΕΑΧΤΣ με τους κωδικούς TaxisNET ούτως ώστε να μπορεί να βρεθούν.
  • Για κάθε αίτηση που κατατίθεται από χρήστη σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφων πρέπει κατά την υποβολή της να υποβληθεί ηλεκτρονικά σκαναρισμένο αρχείο με τη νόμιμη εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.
  • Μετά την οριστική υποβολή μιας αίτησης από χρήστη σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφων δε θα είναι δυνατή η ακύρωσή της από το χρήστη της σχολής. Σε τυχόν περιπτώσεις που απαιτείται, η ακύρωση της αίτησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από τους αρμόδιους χρήστες της Λιμενικής Αρχής στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη χρήση της εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.